Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Stopień magistra prawa dla studentów zagranicznych na Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska” – LL.M.

 

Począwszy od roku akademickiego 2013/2014 Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (NaUKMA) wprowadza roczny program studiów magisterskich z prawa dla studentów zagranicznych – LL.M. Dla prawników zza granicy program ten jest możliwością poznania ukraińskiego prawa, jak również języka i kultury Ukrainy. Zaświadczeniem uczestnictwa i ukończenia programu będzie dyplom wydany przez jedną z najbardziej prestiżowych uczelni Europy Wschodniej.
NaUKMA oferuje program nauczania na wysokim poziomie, szeroki wybór ogólnych i specjalizacyjnych przedmiotów.
Już od wielu lat studenci Wydziału Prawa NaUKMA zdobywają pierwsze miejsca   w ogolnoukraińskich i międzynarodowych konkursach, jak również są stałymi uczestnikami różnorakich programów edukacyjnych oraz stażów zawodowych na terenie Ukrainy i poza jej granicami. Niewielka w porównaniu z innymi uczelniami prawniczymi ilość studentów pozawala na rozwój współpracy pomiędzy wykładowcami i studentami. Wykładowcy znają osobiście każdego studenta i tym samym mają możliwość udzielić studentom dostatniej ilości uwagi. Dodatkowym atutem NaUKMA jest usytuowanie w stolicy Ukrainy, gdzie również swoje siedzimy mają centralne organy państwowe, przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych oraz przodujące ukraińskie i zagraniczne kancelarie prawne, które mają otwarte drzwi dla praktykantów-studentów Wydziału Prawa NaUKMA.

А. Ogólna informacja o programie:
1. Program jest skierowany do absolwentów oraz studentów, którzy ukończyli 4 rok studiów na kierunku „prawo” poza granicami Ukrainy.
2. Proponowany program trwa jeden rok i obejmuje 60 punktów ECTS.
3. Uczestnicy programy oprócz obligatoryjnych winni wybrać przedmioty, które są zawarte w programie przygotowania do egzaminu “specjalisty” i “magistra” (a wyjątkowo “bakalaura”). Oprócz powyższego studenci zobowiązani są do odbycia praktyk organizowanych na Ukrainie (3 ECTS), jak również napisać pracę magisterską (20 ECTS).
4. Ukończenie programu potwierdza dyplom magistra, wydawany przez NaUKMA.
5. Jednym z warunków udziału w programie jest znajomość języka ukraińskiego potwierdzona dokumentem.
6. Bardziej szczegółowa informacja o programie jest dostępna w Uchwale o programie magisterskim dla studentów zagranicznych (LL.M), uchwalonej Radą Naukową NaUKMA dnia 18 kwietnia 2013 r – „Положення про магістерську програму для іноземних студентів (LL.M.)”.
7. Udział w programie jest odpłatny zgodnie ze stawkami nauczania na NaUKMA dla studentów zagranicznych.
8. Rok akademicki na NaUKMA odbywa się w terminach od 1 września do 28 czerwca.
9. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w programie oraz pytania do NaUKMA należy kierować pod mail: lawschool@ukma.kiev.ua do dnia 30 czerwca każdego roku.
10. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety.

 

B. Zasady udziału w programie dla absolwentów Szkoły Prawa Ukraińskiego UJ (SPU UJ)
1. Zaliczenie przedmiotu „Prawniczy język ukraiński” jest uważane za potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego.
2. Zaliczenie całorocznego kursu SPU UJ zalicza się jako 11 punktów ECTS programu magisterskiego NaUKMA.
3. Finansowanie nauki w Kijowie oraz zwolnienie z opłat jest możliwe w ramach istniejących programów wymiany między UJ a NaUKMA, takich jak Fundusz Stypendialny CAN-PACK S.A., Erasmus Mundus (EMERGE oraz IANUS).
4. Absolwenci SPU mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w programie po zdaniu wszystkich egzaminów w sesji letniej na 4 roku prawa w Polsce.
5. Oprócz wymogów ogólnych, zgłoszenie absolwenta SPU powinno zawierać (kopię):
- zaświadczenia z dziekanatu macierzystego potwierdzające, iż kandydat na dzień zgłoszenia jest na 4 (lub 5) roku prawa albo kopię dyplomu magistra
- dyplom ukończenia SPU (w przypadku zaliczenia jedynie przedmiotu „Prawniczy język ukraiński” – certyfikat zaliczenia).
6. Po przyjęciu na program LL.M w Kijowie, student, który w dniu zgłoszenia nie ukończył jeszcze 4 roku studiów w Polsce, winien do dnia 15 października dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu macierzystego wydziału prawa i administracji świadczące o zaliczeniu studenta na 5 rok.
7. Zgłoszenie absolwentów SPU do udziału w tym programie są przyjmowane do dnia 30 czerwca każdego roku.
8. Zgłoszenia oraz pytania dotyczące programy LL.M prosimy kierować jednocześnie na adres NaUKMA oraz SPU UJ.