Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

 

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa Francuskiego i program Master

Web Content Display Web Content Display

Informacje ogólne

Szkoła Prawa Francuskiego została założona w 2000 r. przez prof. Michela Pertué i prof. Krzysztofa Wojtyczka. Działa ona w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Uniwersytetem w Orleanie. Jej celem jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu francuskiego języka prawniczego oraz podstawowych informacji o systemie prawa francuskiego.

Poza działalnością dydaktyczną, OKSPO organizuje wykłady gościnne prawników francuskojęzycznych i konferencje naukowe, jak również uczestniczy w przygotowaniu publikacji naukowych.

Partnerem Szkoły Prawa Francuskiego i programu Master jest kancelaria Kubas Kos Gałkowski.

Dlaczego warto?

 • Absolwenci otrzymują certyfikat z wykazem ocen, wydawany przez Uniwersytet Jagielloński i Université d'Orléans. To cenny atut na rynku pracy, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktywność podmiotów francuskich na rynku polskim.
 • Absolwenci Szkoły Prawa Francuskiego, spełniający wymogi formalne, są przyjmowani do programu Master poza kolejnością – to szansa na uzyskanie francuskiego odpowiednika tytułu magistra.
 • Znajomość prawniczego francuskiego to wartościowa umiejętność, przydatna zarówno prawnikom, jak i tłumaczom.
 • To wyjątkowy program, zbudowany tak, aby umożliwić pogodzenie zdobywania unikalnych kompetencji z życiem osobistym i zawodowym.
 • Rozpoczęcie przygody z prawem francuskim otwiera wiele możliwości. Nasi absolwenci praktykują prawo we francuskich kancelariach, pracują w francuskich działach prawnych w Polsce, wykładają na francuskich uniwersytetach.
 • Szkoła Prawa Francuskiego to nie tylko nauka prawa, to także cała, zróżnicowana społeczność i wiele ciekawych wydarzeń!

Program jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych studentów i absolwentów szkół wyższych, niezależnie od kierunku i uczelni. W szkole uczestniczą często studenci, prawnicy-praktycy i tłumacze języka francuskiego.

Koszt udziału w programie wynosi:

 • 100 zł dla studentów UJ, niezależnie od kierunku,
 • 1000 zł dla absolwentów oraz dla studentów innych uczelni.

Proces rekrutacji polega na przesłaniu formularza dostępnego w zakładce Rekrutacja, wraz z krótkim listem motywacyjnym. Przesłane dokumenty zostają poddane ewaluacji – nie ma egzaminu wstępnego. O wyniku procesu rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Wszelkie dokumenty potwierdzające znajomość języka francuskiego są mile widziane, ale nie są wymagane. Poziom języka powinien umożliwić udział w zajęciach prowadzonych po francusku, przez francuskich profesorów. Poziom kompetencji językowych nie podlega jednak ocenie – błędy gramatyczne, ortograficzne czy interpunkcyjne nie wpływają na wynik egzaminu, jeśli nie utrudniają zrozumienia. Na egzaminach można korzystać ze zwykłego słownika polsko-francuskiego lub francusko-polskiego (nie dotyczy to specjalistycznych słowników terminologii prawniczej).

Sugerowany poziom języka francuskiego to B1 (wzwyż). Warto jednak zwrócić uwagę, że najistotniejsza jest znajomość języka francuskiego prawniczego, którą zdobywa się na specjalnie zaprojektowanych zajęciach, odbywających się w pierwszym semestrze.

Grupy są kameralne i umożliwiają efektywną, interaktywną pracę. Nie ma jednak odgórnego limitu przyjęć, który powodowałby, że kandydatury spełniające wymogi zostaną odrzucone.

Introduction au droit français

Zajęcia z prawa francuskiego są prowadzone przez wykładowców Université d'Orléans i odbywają się w formie 8 bloków pogrupowanych w cztery moduły:

 • wstęp do prawa francuskiego (1 blok) i instytucje polityczne (1 blok);
 • prawo administracyjne (2 bloki);
 • prawo cywilne (2 bloki);
 • prawo gospodarcze (2 bloki).

Zajęcia odbywają się na przestrzeni od października do maja (co do zasady, 3-5 bloków w semestrze). Jeden blok obejmuje tydzień roboczy – od poniedziałku do piątku. Zajęcia rozpoczynają się najczęściej o godzinie 14:00 lub 14:30 i kończą o 17:00 lub 17:30.

Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w osobnej zakładce. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. choroba wykładowcy) możliwe są przesunięcia w harmonogramie.

Français juridique

Oprócz zajęć z prawa francuskiego, w pierwszym semestrze odbywa się kurs języka francuskiego prawniczego (dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy, w godzinach 18:30-20:00). Kurs jest integralną częścią Szkoły Prawa Francuskiego i jego zaliczenie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu. Udział w innych kursach z języka francuskiego nie zwalnia z obowiązku zaliczenia français juridique.

Zaliczenie

Wymagane jest zaliczenie zarówno zajęć z prawa francuskiego, jak i kursu języka. Podstawą zaliczenia są wyniki uzyskane na egzaminach, nie zaś obecność. Zaliczenie obu tych części nie musi nastąpić w tym samym roku – możliwe jest ukończenie kursu języka prawniczego w jednym roku akademickim i ukończenie zajęć z prawa francuskiego w kolejnym roku. Po więcej informacji zapraszamy do sekcji "Uczestnictwo w programie a deklaracje przedmiotowe" oraz do kontaktu przez e-mail.

Zajęcia z prawa francuskiego są realizowane według autorskich planów wykładowców Université d'Orléans. Najczęściej mają formę wykładów połączonych z dyskusją i multimediami. Zajęcia z języka prawniczego francuskiego mają formę warsztatową – można nauczyć się nie tylko terminologii, ale także rozwiązywania kazusów i czytania francuskich wyroków.

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia z prawa będą odbywały się w formie stacjonarnej (informacja o formie zajęć z języka francuskiego prawniczego zostanie przekazana niebawem). Egzaminy będą odbywać się stacjonarnie.

 

Egzaminy

Egzaminy są pisemne; egzaminy ustne mogą zdarzyć się w przypadku zdalnej formy prowadzenia zajęć. Czasami istnieje możliwość wyboru pomiędzy formą ustną a pisemną.

Postać egzaminu jest ustalana przez wykładowcę. Profesorowie informują także o pomocach naukowych, jakie można mieć ze sobą podczas egzaminu. Informacje o egzaminie i pomocach naukowych są każdorazowo przesyłane mailem przez koordynatora Szkoły.

Na każdym egzaminie można korzystać ze zwykłego słownika polsko-francuskiego lub francusko-polskiego (można przyjść z własnym lub skorzystać z puli słowników z biblioteki OKSPO). Nie można jednak korzystać ze specjalistycznych słowników terminologii prawniczej.

Egzaminy są oceniane według skali francuskiej. Maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

 • 10-20 punktów: egzamin zdany, brak możliwości poprawy;
 • 6-9 punktów: brak konieczności poprawy egzaminu, jeśli średnia ze wszystkich egzaminów wynosi minimum 10 punktów;
 • 0-5 punktów: konieczność poprawy egzaminu w sesji poprawkowej odbywającej się we wrześniu.

W przypadku zdawania egzaminu w sesji poprawkowej, pod uwagę brana jest wyłącznie ocena uzyskana w sesji poprawkowej. Można poprawiać egzaminy, z których uzyskało się poniżej 10 punktów.

Egzaminy odbywają się dwa razy do roku: pod koniec pierwszego semestru (przeważnie styczeń/luty) i pod koniec drugiego semestru (przeważnie maj). Jest ich tyle, ile kursów (zjazdów). Staramy się, by była możliwość zaliczenia wszystkich egzaminów z prawa francuskiego przed sesjami egzaminacyjnymi organizowanymi na studiach. Zasadniczo przewidziany jest jeden termin każdego egzaminu (oraz możliwość podejścia do egzaminu w sesji poprawkowej we wrześniu). W sytuacjach losowych prosimy o kontakt indywidualny.

Rezygnacja lub powtarzanie programu

Nie ma negatywnych konsekwencji rezygnacji z uczestnictwa w programie, jeśli nie jest on podpięty w systemie USOSweb (dotyczy studentów UJ). Jeśli któryś z elementów programu jest podpięty, stosują się takie same zasady, jak przy niezaliczeniu przedmiotu danej kategorii – zależnie od studiowanego kierunku.

W przypadku zaliczenia tylko części przedmiotów w danym roku akademickim, istnieje możliwość ponownego uczestnictwa w programie. Jeśli będzie to formalnie możliwe, pozytywne oceny uzyskane w poprzednim roku zostaną przepisane na rok kolejny.

(dotyczy studentów UJ)

Szkołę Prawa Francuskiego można, lecz nie trzeba, uwzględnić w deklaracji przedmiotowej. W przypadku studentów Wydziału Prawa i Administracji, kurs prawa francuskiego (français juridique) ma wartość 2 ECTS, zaś zajęcia z prawa francuskiego (introduction au droit français) mają wartość 18 ECTS. W przypadku studentów innego wydziału, należy uzyskać indywidualnie uzyskać informacje na właściwym wydziale.

W przypadku braku uwzględnienia ww. przedmiotów w deklaracji przedmiotowej, student może uczęszczać na zajęcia i otrzymać certyfikat, jednak jego oceny nie są uwzględniane w średniej ocen ze studiów ani w wykazie ocen; nie korzysta także z punktów ECTS.

Oba przedmioty muszą zostać zaliczone, aby student mógł uzyskać certyfikat ukończenia Szkoły Prawa Francuskiego. Możliwe jest zadeklarowanie w deklaracji przedmiotowej jednego z nich, na przykład français juridique, oraz uczęszczanie na drugi bez deklaracji. Możliwe jest także zaliczenie français juridique w jednym roku i przystąpienie do zajęć z prawa francuskiego w roku kolejnym.

Zapisanie się na przedmiot w systemie USOSweb nie jest warunkiem koniecznym udziału w programie. Co więcej, zapisanie się na przedmiot w systemie USOSweb nie gwarantuje miejsca w programie – wymagane jest przejście procesu rekrutacji opisanego powyżej i w zakładce Rekrutacja.

Księgozbiór Szkoły Prawa Francuskiego dostępny jest w Bibliotece Wydziałowej WPiA UJ przy ul. Olszewskiego 2. Katalog książek jest dostępny na stronie: http://www.bj.edu.pl/uj/katalog. Pozycje należące do księgozbioru biblioteki są opatrzone sygnaturą BSPF.

Partnerem Szkoły Prawa Francuskiego i programu Master jest kancelaria Kubas Kos Gałkowski – już od ponad 25 lat świadczy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz doradza podmiotom gospodarczym w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Realizuje projekty, międzynarodowe i lokalne, z różnych branż, komercyjne i pro bono, w takich dziedzinach jak: postępowania sądowe i arbitrażowe; prawo spółek / M&A; restrukturyzacja / upadłość; bankowość / finanse; nieruchomości; postępowanie grupowe (class action); compliance. Wielu pracowników Kubas Kos Gałkowski związanych jest z Uniwersytetem Jagiellońskim poprzez zaangażowanie w działalność dydaktyczną i naukową.