Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

 

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa Niemieckiego

Web Content Display Web Content Display

Informacje ogólne

Niemieckojęzyczny program studiów „Prawo w Niemczech” organizowany jest przez Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów (od III roku) i absolwentów kierunku PRAWO. Podstawą przyjęcia jest znajomość jęz. niemieckiego na poziomie B2/C1. SPN UJ została utworzona przez uniwersytety w Heidelbergu, Krakowie i Moguncji z myślą o zorganizowaniu systematycznej współpracy naukowej między ww. uniwersytetami partnerskimi oraz współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami. Celem studiów prawa niemieckiego oferowanych przez SPN UJ jest przybliżenie polskim studentom systemu prawa w Niemczech oraz wykształcenie prawników zdolnych do swobodnego poruszania się  w dwóch systemach prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej.   

W ramach niemieckojęzycznego programu studiów „Prawo w Niemczech” studenci mogą otrzymać:

  • Certyfikat ukończenia kursu „Prawniczy język niemiecki”
  • Dyplom ukończenia kursu prawa niemieckiego
  • Prestiżowy dyplom LL.M.

Program studiów „Prawo w Niemczech” podzielony jest na cztery semestry: 

  • W pierwszym semestrze słuchacze SPN biorą udział w kursie prawniczego języka niemieckiego. 
  • W drugim semestrze słuchacze SPN uczęszczają na kurs prawa niemieckiego, prowadzony przez profesorów z uniwersytetów Ruprechta Karola w Heidelbergu i Johannesa Gutenberga w Moguncji. Kurs oferuje 12 wykładów obejmujących wstęp do istotnych działów prawa niemieckiego, ze szczególnym naciskiem na prawo cywilne. Wiedza uzyskana na wykładach jest powtarzana i pogłębiana na ćwiczeniach oraz sprawdzana podczas kolokwiów, ocenianych przez niemieckich profesorów w skali niemieckiej. Drugi semestr kursu kończy się egzaminami ustnymi oraz uroczystym wręczeniem dyplomów.
  • W ramach trzeciego (fakultatywnego) semestru absolwenci kursu prawa niemieckiego  - po ukończeniu studiów prawniczych w Polsce - mają możliwość kontynuowania nauki w formie skróconego programu LL.M.  „Prawo w Niemczech” na uniwersytetach w Moguncji i Heidelbergu. W ciągu jednego semestru uczęszczają na wykłady i ćwiczenia z niemieckimi studentami. 
  • W trakcie czwartego (fakultatywnego) semestru studenci przygotowują pracę magisterską pod opieką niemieckiego promotora. Po obronie pracy absolwenci uzyskują niemiecki dyplom LL.M.  

Historia

W lutym 1998 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu zainicjowały wspólnie powstanie Szkoły Prawa Niemieckiego w Krakowie. Celem Szkoły było przekazywanie polskim studentom wiedzy o niemieckim i europejskim prawie, ponadto wspieranie reformy polskiego systemu prawnego, jak też przygotowanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej oraz dostosowanie prawa polskiego do prawa europejskiego. Szkoła stała się instytucją ułatwiającą i wspierającą w przyszłości kontakty polskich i niemieckich studentów prawa oraz pracowników naukowych.

W ciągu dziesięciu lat od pierwszego kursu prawa niemieckiego obok Szkoły Prawa Niemieckiego wyrosły kolejne projekty polsko-niemieckie, znacznie uzupełniające i rozszerzające ofertę programową. Od 2010 roku Szkoła Prawa Niemieckiego prowadzi niemieckojęzyczny program studiów „Prawo w Niemczech”, który umożliwia absolwentom SPN uzyskanie tytułu LL.M. uniwersytetu w Heidelbergu lub Moguncji. W ramach Szkoły Prawa Niemieckiego odbywają się dwa razy w roku konferencje naukowe, poświęcone aktualnym zagadnieniom prawa polskiego, niemieckiego oraz europejskiego. Przy Uniwersytecie Jagiellońskim ustanowiona została ponadto Szkoła Prawa Polskiego, oferująca niemieckim studentom, referendarzom oraz asesorom kursy z zakresu polskiego prawa gospodarczego. Od 2007 roku działa w na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej letnia szkoła poświęcona prawu niemieckiemu, a od 2011 roku SPN prowadzi, we współpracy ze Szkołą Prawa Niemieckiego UW, program Alumni.

W obecnej formie Szkoła Prawa Niemieckiego UJ jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetów w Krakowie, Heidelbergu i Moguncji. Prowadzi swoją działalność – w głównej mierze – w dwóch miastach: Krakowie i Kijowie (współpracując z Akademią Kijowsko-Mohylańską) organizując kursy prawa niemieckiego, a także oferując swoim absolwentom dalsze możliwości kształcenia z niemieckimi studentami.

Projekt realizowany przez Szkołę jest finansowany wyłącznie przez fundacje i środki prywatne, a profesorowie z Niemiec prowadzą zajęcia bez wynagrodzenia. Mecenasami projektu są: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Marga i Kurt Möllgaard oraz Fundacja im. Gerty Scharffenorth. Pojedyncze projekty SPN otrzymywały też znaczne wsparcie finansowe od Fundacji im. Roberta Boscha, Fundacji Meyer-Struckmann oraz Fundacji ZEIT Ebelin i Gerd Buccerius.

Uniwersytet Jagielloński

Założony w 1364 r. dekretem króla Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Jagielloński (wtedy pod nazwą Studium Generale) jest po Pradze najstarszym uniwersytetem w Europie Środkowej. Od początku swego istnienia kształcił on polskie i europejskie elity i zalicza w swój poczet wielu sławnych wychowanków  jak np. Mikołaj Kopernika, Jana III Sobieskiego czy Karola Wojtyłę.

W 2013 r. Uniwersytet Jagielloński jest drugą co do wielkości – po Uniwersytecie Warszawskim – i zarazem najlepszą uczelnią w Polsce. Oferta edukacyjna jest uniwersalna i obejmuje zarówno nauki ścisłe, jak i kierunki humanistyczne.

Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu

Założona w 1386r. Ruperto Carola jest najstarszym uniwersytetem w Niemczech i jednym z wiodących uniwersytetów w Europie. Liczne wyróżnienia w programach ekscelencji oraz wysokie pozycje w międzynarodowych rankingach potwierdzają wyśmienitą markę uniwersytetu w przestrzeni naukowej i badawczej. W edukacji studentów i promowaniu wybitnych młodych naukowców uniwersytet w Heidelbergu stawia na zorientowaną na badania naukę oraz świetnie strukturyzowane kształcenie doktorantów.

Ruperto Carola jest uniwersytetem uniwersalnym, którego oferta edukacyjna obejmuje nauki humanistyczne, prawne, jak również nauki ścisłe i medyczne. Uniwersytet stawia przy tym na rozwijanie nowych dziedzin i kierunków, współpracę interdyscyplinarną oraz ścisłą współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym.

Łącząc tradycję z przyszłościowymi koncepcjami naukowymi w badaniach i dydaktyce, Ruperto Carola z dumą może twierdzić, iż kształtuje przyszłość. Od 1386 roku.

Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji

Z ponad 37 tyś. zapisanych studentów Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji (JGU) jest w pierwszej dziesiątce największych niemieckich uniwersytetów. Oferta edukacyjna obejmuje 84 kierunki i 219 programów studiów, w tym 95 programów typu Bachelor, 101 typu Master oraz 6 kierunków dodatkowych.

Założony za czasów Gutenberga w roku 1477, uniwersytet został ponownie otwarty – po 150-letniej przerwie – w 1946 roku. Do dziś uniwersytet wierny jest ideałom patrona: promowaniu i implementowaniu nowoczesnych idei; pomnażaniu wiedzy, by poprawić warunki życia ludzi i ich dostęp do edukacji; codziennemu przekraczaniu blokujących nas barier.

JGU jest międzynarodowym uniwersytetem badawczym o światowej reputacji. Tę reputację zawdzięcza zarówno wybitnym naukowcom, jak i wyśmienitym wynikom badań w naukach ścisłych, medioznawstwie i dziennikarstwie oraz naukach historycznych i kulturowych.

Międzynarodową pozycję uniwersytetu podkreśla również wydział prawa i ekonomii. Liczne kontakty badawcze, programy magisterskie z prawa obcego dla niemieckich studentów, programy LL.M. dla cudzoziemców umieszczają wydział prawa w samym centrum międzynarodowych kontaktów naukowych.

Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Akademia Kijowsko-Mohylańska (po ukraińsku: Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА)) wywodzi się z założonego w 1632 r. przez ówczesnego metropolitę kijowskiego Piotra Mohyłę Kolegium i jest tym samym najstarszą uczelnią Ukrainy. Zamknięta podczas rewolucji październikowej w 1918 r., została ponownie otwarta po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 r. Dzisiaj Akademia Kijowsko-Mohylańska należy do wiodących uczelni Ukrainy. Dzięki dobrym kontaktom zagranicznym i profesjonalnej kadrze Akademia Kijowsko-Mohylańska kształci przyszłe ukraińskie elity wedle międzynarodowych standardów.

Prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil

Dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Polityki Gospodarczej, kierownik Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Od października 2015 r. jest Pełnomocnikiem Dziekana WPiA UJ ds. Szkoły Prawa Niemieckiego.

Doktorat z zakresu polskiego i niemieckiego prawa spółek obronił w 2000 r. na Uniwersytecie Ruperta i Karola w Heidelbergu (promotor: prof. dr Peter Hommelhoff). W 2002 r. został laureatem ufundowanej przez Fundację im. Alexandra von Humboldta nagrody im. Sofji Kowalewskiej. W latach 2002-2005 był pracownikiem naukowym w Instytucie Niemieckiego i Europejskiego Prawa Spółek i Prawa Gospodarczego Uniwersytetu w Heidelbergu. Od. 2010 r. pracownik Kancelarii Sejmu RP w Biurze Analiz Sejmowych na stanowisku główny specjalista ds. legislacji. Członek Zespołu ds. reformy prawa spółek przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w latach 2003-2006, 2010-2013 i 2015 r. Autor licznych publikacji, w tym monografii, z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego oraz prawa europejskiego.

***

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter-Christian Müller-Graff

Jest profesorem zwyczajnym w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, prawa europejskiego i analizy porównawczoprawnej na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz dyrektorem Instytutu Niemieckiego i Europejskiego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek. Pełni funkcję rzecznika Europejskiego Kolegium Doktoranckiego „Transformacja systemowa i integracja gospodarcza w łączącej się Europie” Uniwersytetów w Heidelbergu, Krakowie i Moguncji, a także pełnomocnika Rektora Uniwersytetu im. Ruprechta Karola w Heidelbergu ds. partnerstwa z Uniwersytetem Jagiellońskim. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter-Christian Müller-Graff jest również dyrektorem Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Szkoły Polskiego Prawa Gospodarczego UJ ze strony Uniwersytetu w Heidelbergu. W roku 2011 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

***

Prof. Dr. Udo Fink

Habilitacja w 1996 roku na uniwersytecie w Kolonii u Prof. Dr. Hartmuta Schiedermaira. W latach 1996 – 2000 był profesorem prawa publicznego, prawa międzynarodowego publicznego, w szczególności międzynarodowego prawa gospodarczego na uniwersytecie w Getyndze. Od 2000 roku jest kierownikiem Katedry Prawa Publicznego, Prawa Międzynarodowego Publicznego, Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, a od 2011 roku zastępcą dyrektora Mogunckiego Instytutu Mediów. Profesor Dr. Udo Fink jest wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych „Integracja Europejska” Instytutu Europejskiego Uniwersytetu Kraju Saary; w 2011 roku był wykładowcą Lewis & Clarke Law School w Portland w stanie Oregon. Od 2002 roku Profesor Dr. Udo Fink jest dyrektorem Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego z ramienia Uniwersytetu w Moguncji.

Biblioteka

Szkoła Prawa Niemieckiego UJ dysponuje obszerną niemieckojęzyczną biblioteką prawniczą. Obejmuje ona aktualne podręczniki pozwalające studentom powtórzyć materiał i przygotować się do kolokwiów, komentarze oraz literaturę specjalistyczną. Aktualny zbiór pozycji znajdą Państwo w elektronicznym katalogu Biblioteki Jagiellońskiej wykorzystując zakładkę "Indeksy" i wyszukując wedle sygnatury „BSPN”.

Zasoby biblioteki SPN UJ dostępne są w czytelni Wydziałowej Biblioteki Prawniczej przy ul. Olszewskiego 2. Zbiory ustaw oraz podręczniki dostępne są również dla studentów SPN UJ w wypożyczalni.

Uniwersytet Jagielloński wykupił ponadto licencję na dostęp do bazy danych Beck Online. Beck Online jest wiodącą prawniczą bazą danych w Niemczech obejmującą setki monografii, komentarzy oraz czasopism ze wszystkich działów prawa.

Baza Beck Online dostępna jest z każdego komputera zalogowanego w domenie uniwersyteckiej pod adresem www.beck-online.beck.de Poza uniwersytetem studenci oraz pracownicy posiadający uniwersyteckie konto mailowe mogą uzyskać dostęp do baz danych przez Extranet.

Zasoby biblioteczne oraz bazy danych oferowane przez SPN UJ umożliwiają słuchaczom Szkoły, a także zainteresowanym studentom i pracownikom naukowym pogłębienie wiedzy z zakresu prawa niemieckiego na potrzeby studiów w SPN UJ, jak i dalej idących zainteresowań oraz badań naukowych.

Ponadto zachęcamy do korzystania ze źródeł dostępnych w internecie:

Niemieckie ustawy: www.gesetze-im-internet.de
Orzecznictwo Bundesverfassungsgericht
Orzecznictwo Bundesgerichtshof
Orzecznictwo Bundesverwaltungsgericht
Orzecznictwo Bundesarbeitsgericht