Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Warunki naboru

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Prawa Niemieckiego UJ w roku akademickim 2021/2022 jest znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.

Zapisy do udziału w 24. Edycji SPN UJ będą przyjmowane od 01.07.2021 do 30.19.2021 drogą elektroniczną na adres: spn@uj.edu.pl (w formie krótkiego zgłoszenia zawierającego dane kandydata: imię i nazwisko, nr pesel, nazwę uczelni, kierunek studiów, rok studiów oraz skan zaświadczenia/certyfikatu o znajomości j. niem.). Dodatkowo absolwenci studiów prawniczych proszeni są o dołączenie skanu dyplomu ukończenia studiów, natomiast studenci prawa spoza UJ proszeni są o dołączenie zaświadczenia o odbywaniu studiów prawniczych.

Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 może być udokumentowana certyfikatem instytucji niemieckich (TestDaF, Goethe-Institut), Jagiellońskiego Centrum Językowego lub innej szkoły językowej, poświadczającej ukończenie kursu językowego (zakończonego egzaminem) na poziomie B2.

Jeśli ktoś z Państwa nie posiada ww. certyfikatu, ale może udokumentować znajomość języka niemieckiego na poziomie B2, uzyskaną w inny sposób, należy umówić się na rozmowę kwalifikacyjną z panem dr Przemysławem Roguskim (przemyslaw.roguski@uj.edu.pl). Celem tej rozmowy będzie weryfikacja poziomu znajomości języka.

Osoby, które chcą wziąć udział w Szkole Prawa Niemieckiego w roku akademickim 2021/22, ale które nie będą mogły uczęszczać na kurs „Prawniczy Język Niemiecki” ze względu na wyjazd zagraniczny (Erasmus), mogą złożyć wniosek do Pełnomocnika Dziekana ds. Szkoły Prawa Niemieckiego, pana prof. Krzysztofa Oplustila, o warunkowe zwolnienie z kursu PJN i dopuszczenie do egzaminu językowego, po udokumentowaniu studiów zagranicznych. Warunkiem przyjęcia na drugi semestr pozostaje zaliczenie egzaminu z Prawniczego Języka Niemieckiego z wynikiem powyżej wymaganego minimum.

 

Struktura 25. edycji SPN

24. Edycja Szkoły Prawa Niemieckiego podzielona jest na dwa etapy:

1) Semestr zimowy: PRAWNICZY JĘZYK NIEMIECKI (2 PKT. ECTS)

9 spotkań plus egzamin/sobota; terminy spotkań zostaną podane pod koniec września 2021 r.

Do poszczególnych ćwiczeń wymagane będzie przygotowanie z zakresu materiału podanego przez wykładowcę.
Zajęcia prowadzić będzie lektor j. niemieckiego mgr Zofia Luranc-Mądry.

Do udziału w zajęciach prowadzonych w semestrze letnim SPN UJ zostaną dopuszczeni słuchacze zgodnie z limitem 30 osób według rankingu ocen. Ponadto informujemy, iż od roku akademickiego 2013/14 zdany egzamin z Prawniczego Języka Niemieckiego upoważnia do kontynuacji nauki w ramach SPN UJ na 2. semestrze wyłącznie w tym samym roku akademickim.

2) Semestr letni: WSTĘP DO PRAWA NIEMIECKIEGO (18 PKT. ECTS)

Prowadzący: profesorowie z uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji
Terminy: 12 spotkań od połowy stycznia 2022 r. /w piątki popołudniu i soboty przedpołudniem – wykłady, w poniedziałki – ćwiczenia, w czwartki  - kolokwia.
Dokładne terminy wykładów zostaną podane w listopadzie 2021 r.

Udział w SPN UJ jest bezpłatny. Zachęcamy i zapraszamy do skorzystania z naszego programu!

SPONSORAMI SPN UJ są m.in.: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), Fundacja Kurta i Margi Möllgaard, kancelaria TIGGES.

SPN a koronawirus

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Szkoła Prawa Niemieckiego dokłada wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się w sposób bezpieczny, a jednocześnie umożliwiały bezpośredni kontakt z prowadzącymi i niemieckimi profesorami. 

Zajęcia z Prawniczego Języka Niemieckiego w semestrze zimowym odbędą się w formie hybrydowej, tj. częściowo stacjonarnie, a częściowo online. Dokładne terminy i podział zajęć zostaną podane zapisanym osobom pod koniec września.

Zajęcia z profesorami niemieckimi, które zaczynają się w styczniu, planujemy w formie stacjonarnej, ale będzie to zależało od sytuacji epidemiologicznej oraz indywidualnej decyzji profesorów. Dokładne informacje będą podawane na bieżąco. 

Download files
pdf
Egzaminy