Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Warunki naboru

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Prawa Niemieckiego UJ w roku akademickim 2023/2024 jest znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2.

Zapisy do udziału w 27. Edycji SPN UJ będą przyjmowane od 01.07.2023 do 30.09.2023 drogą elektroniczną na adres: spn@uj.edu.pl (w formie krótkiego zgłoszenia zawierającego dane kandydata: imię i nazwisko, nr pesel, nazwę uczelni, kierunek studiów, rok studiów oraz skan zaświadczenia/certyfikatu o znajomości j. niem.). Dodatkowo absolwenci studiów prawniczych proszeni są o dołączenie skanu dyplomu ukończenia studiów, natomiast studenci prawa spoza UJ proszeni są o dołączenie zaświadczenia o odbywaniu studiów prawniczych.

Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 może być udokumentowana certyfikatem instytucji niemieckich (TestDaF, Goethe-Institut), Jagiellońskiego Centrum Językowego lub innej szkoły językowej, poświadczającej ukończenie kursu językowego (zakończonego egzaminem) na poziomie B2.

Jeśli ktoś z Państwa nie posiada ww. certyfikatu, ale może udokumentować znajomość języka niemieckiego na poziomie B2, uzyskaną w inny sposób, należy umówić się na rozmowę kwalifikacyjną z panią Małgorzatą Wokal (spn@uj.edu.pl). Celem tej rozmowy będzie weryfikacja poziomu znajomości języka.

Osoby, które chcą wziąć udział w Szkole Prawa Niemieckiego w roku akademickim 2022/23, ale które nie będą mogły uczęszczać na kurs „Prawniczy Język Niemiecki” ze względu na wyjazd zagraniczny (Erasmus), mogą złożyć wniosek do Pełnomocnika Dziekana ds. Szkoły Prawa Niemieckiego, pana prof. Krzysztofa Oplustila, o warunkowe zwolnienie z kursu PJN i dopuszczenie do egzaminu językowego, po udokumentowaniu studiów zagranicznych. Warunkiem przyjęcia na drugi semestr pozostaje zaliczenie egzaminu z Prawniczego Języka Niemieckiego z wynikiem powyżej wymaganego minimum.

Struktura 27. edycji SPN

27. Edycja Szkoły Prawa Niemieckiego podzielona jest na dwa etapy:

1) Semestr zimowy: PRAWNICZY JĘZYK NIEMIECKI (2 PKT. ECTS)

9 spotkań plus egzamin/sobota; terminy spotkań zostaną podane pod koniec września 2023 r.

Do poszczególnych ćwiczeń wymagane będzie przygotowanie z zakresu materiału podanego przez wykładowcę.
Zajęcia prowadzić będzie lektor j. niemieckiego mgr Zofia Luranc-Mądry.

Do udziału w zajęciach prowadzonych w semestrze letnim SPN UJ zostaną dopuszczeni słuchacze zgodnie z limitem 30 osób według rankingu ocen. Ponadto informujemy, iż od roku akademickiego 2013/14 zdany egzamin z Prawniczego Języka Niemieckiego upoważnia do kontynuacji nauki w ramach SPN UJ na 2. semestrze wyłącznie w tym samym roku akademickim.

2) Semestr letni: WSTĘP DO PRAWA NIEMIECKIEGO (18 PKT. ECTS)

Prowadzący: profesorowie z uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji
Terminy: 12 spotkań od połowy stycznia 2024 r. /w piątki po południu i soboty przed południem – wykłady, w poniedziałki – ćwiczenia, w czwartki  - kolokwia.
Dokładne terminy wykładów zostaną podane w listopadzie 2023 r.

Udział w SPN UJ jest bezpłatny. Zachęcamy i zapraszamy do skorzystania z naszego programu!

 

SPONSORAMI SPN UJ są m.in.: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), Fundacja Kurta i Margi Möllgaard, kancelaria TIGGES.

Download files
pdf
Egzaminy