Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

 

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

OKSPO online

Web Content Display Web Content Display

Zespół

 

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ

dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ

Kierownik OKSPO

Profesor w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ. Od 2012 r. odpowiada za Szkołę Prawa Francuskiego z ramienia UJ, od 2015 kieruje Szkołą Prawa Amerykańskiego, a od 2018 r. jest kierownikiem Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlu i inwestycji oraz międzynarodowym prawie zasobów naturalnych.  Członek Sustainability Self-Steering Committee / UNA Europa Alliance, członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego.

E-mail: piotr.szwedo@uj.edu.pl

Strona WWW: https://zpmp.law.uj.edu.pl/piotr-szwedo

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa Amerykańskiego

dr Wojciech Bańczyk

dr Wojciech Bańczyk

Kierownik Szkoły Prawa Amerykańskiego

Doktor nauk prawnych, naukowo zajmuje się zwłaszcza prawem spadkowym, prawem umów, prawami człowieka. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego współorganizowanej przez Ruprecht-Karls- Universität w Heidelbergu i Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego współorganizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie.

E-mail: wojciech.banczyk@uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa Austriackiego

Paweł Kuglarz

Paweł Kuglarz

Koordynator Szkoły Prawa Austriackiego

Mec. Paweł Kuglarz jest radcą prawnym w Krakowie oraz członkiem zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Był współautorem ustawy deweloperskiej oraz członkiem zespołu ekspertów, który przygotował nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Paweł Kuglarz specjalizuje się w prawie nieruchomości, budowlanym, hipotece oraz rozwiązywaniu sporów. Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej. Jest współautorem m.in komentarzy do ustawa o księgach wieczystych i hipotece , upadłości deweloperskiej, upadłości konsumenckiej.

E-mail: pawel.kuglarz@wp.pl

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa Francuskiego

dr Alicja Bańczyk

dr Alicja Bańczyk

Koordynator programów francuskich (Szkoły Prawa Francuskiego i Programu Master)

Asystent w Instytucie Filologii Romańskiej UJ, doktor nauk humanistycznych, absolwentka prawa i filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2016), w 2013 ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego.

E-mail: alicja.banczyk@uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa Hiszpańskiego

Julianna Karaszkiewicz-Kobierzyńska

Julianna Karaszkiewicz-Kobierzyńska

Koordynator Szkoły Prawa Hiszpańskiego

Absolwentka filologii hiszpańskiej UJ o specjalizacji teoria i praktyka przekładu oraz ekonomiki nieruchomości i inwestycji na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ukończyła CUA-JU International Business and Trade Summer Law Program oraz specjalistyczne kursy tłumaczeniowe i metodyki nauczania języka hiszpańskiego na Uniwersytecie w Granadzie i Alcalá de Henares. Przedstawiciel WPiA UJ w Law Exchange Network (LEN).

E-mail: okspo@uj.edu.pl / julianna.karaszkiewicz-kobierzynska@uj.edu.pl

tel: +48 12 6631946

Web Content Display Web Content Display

Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej i Japońskiej

Małgorzata Wokal

Małgorzata Wokal

Koordynator Szkoły Prawa Japońskiego i Chińskiego, Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+

Absolwentka Filologii Germańskiej UJ. Prowadzi również biuro Szkoły Prawa Niemieckiego i Austriackiego. Uczestniczka wymiany w ramach fundacji AFS e. V. Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

E-mail: malgorzata.wokal@uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa Niemieckiego

dr Michał Brożyna

Koordynator Szkoły Prawa Niemieckiego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz podyplomowych studiów prawniczych LL.M. (Bochum), stypendysta Europäisches Graduiertenkolleg „Systemtransformation und Rechtsangleichung im zusammenwachsenden Europa“, adiunkt na Wydziale Zarządzania AGH, wykładowca na LL.M.-Studium Ponisches Wirtsachaftsrecht UJ. 

E-mail: michal.brozyna@uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa Polskiego na Ukrainie

dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

Koordynator Szkoły Prawa Polskiego we Lwowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w prawie administracyjnym (w szczególności postępowaniach restytucyjnych i historyczno-prawnych), transgranicznych postępowaniach sukcesyjnych i odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek. Ponadto zajmuje się zagadnieniami prawnymi na pograniczu nauki i przemysłu (rozwój i badania). Od maja 2016 roku członek i sekretarz Zespołu ds. deregulacji i transparentności prawa.

E-mail: kossackilytwyn@gmail.com

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa Słowackiego

Michał Krudysz

Michał Krudysz

Koordynator Szkoły Prawa Słowackiego

Związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku był jednym z inicjatorów powstania Szkoły Prawa Słowackiego na WPiA UJ i od początku istnienia pełni funkcję jej koordynatora. Absolwent Szkoły Prawa Ukraińskiego WPiA UJ organizowanej we współpracy z Akademią Kijowsko-Mohylańską i Uniwersytetem Iwana Franki we Lwowie oraz Szkół Prawa organizowanych przez Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk. Dwukrotny stypendysta programu Erasmus+ Praktyki oraz uczestnik kilkunastu konferencji naukowych. W 2014 roku przebywał na pobycie stypendialnym na University of Oxford. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje komparatystykę prawniczą, prawa państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz partykularne prawa Kościołów Wschodnich.

E-mail: michal.krudysz@uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Szkoła Prawa Ukraińskiego

dr Aleksander Wróbel

dr Aleksander Wróbel

Koordynator Szkoły Prawa Ukraińskiego

Absolwent Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, stypendysta Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. Członek Société de législation comparée Paris raz Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.