Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Prawa Francuskiego i program Master

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Double-Diplôme de Master II, Mention droit privé

 • Pozwala uzyskać tytuł francuskiego magistra prawa prywatnego.
 • Trwa jeden rok i składa się z 12 piętnasto- lub dwudziesto godzinnych  weekendowych kursów pogłębiających znajomość francuskiego i międzynarodowego prawa prywatnego.
 • Dwie opcje zakończenia studiów: opcja badawcza polegająca  na zakończeniu studiów poprzez napisanie pracy magisterskiej i obronę przed komisją lub opcja zawodowa polegająca na  odbyciu stażu w instytucji stosującej prawo francuskie (od 3 do 6 miesięcy) oraz napisanie  z niego raportu.
 • Egzaminy odbywają się w Krakowie w dwóch sesjach: zimowej i letniej.
 • Koszt studiów:  250 euro oraz 1000 zł.

Przedmiotem nauczania jest prawo prywatne francuskie i międzynarodowe, w tym:

 • prawo spółek;
 • prawo cywilne;
 • prawo bankowe;
 • prawo finansowe;
 • prawo zamówień publicznych;
 • prawo pracy;
 • umowy międzynarodowe;
 • prawo własności intelektualnej;
 • prawo ochrony środowiska;
 • publiczne prawo gospodarcze.

Kursy pogrupowane są na dwa semestry będące podstawą stwierdzenia zaliczenia programu. Z uwagi na dyspozycyjność nauczających kolejność kursów w roku akademickim nie koniecznie musi pokrywać się z podziałem na semestry, który jest podstawą stwierdzenia zaliczenia programu. Każdy przedmiot kończy się egzaminem. Ocena końcowa z egzaminu mnożona jest przez wagę przypisaną temu przedmiotowi.

Pierwszy semestr

 • prawo upadłościowe (droit de l’entreprise: entreprises en difficulté) : 6 ECTS
 • prawo cywilne (droit civil approfondi) : 6 ECTS
 • prawo bankowe (droit bancaire) : 5 ECTS
 • prawo podatkowe w spółkach (droit fiscal des affaires): 5 ECTS
 • prawo zamówień publicznych (droit de la commande publique) : 5 ECTS
 • prawo pracy (droit du travail) : 4 ECTS

Drugi semestr

 • prawo cywilne cz. II (droit civil approfondi, 2) : 6 ECTS
 • prawo spółek (droit de l’entreprise : structures de l’entreprise) : 6 ECTS
 • umowy międzynarodowe (droit des contrats internationaux) : 4 ECTS
 • prawo własności intelektualnej (droit de la propriété intellectuelle) : 4 ECTS
 • prawo ochrony środowiska (droit de l’environnement): 3 ECTS
 • publiczne prawo gospodarcze (droit public des affaires) : 3 ECTS

Studenci programu Master nabywają status studentów Uniwersytetu w Orleanie; jeśli z powodzeniem ukończą program, otrzymają francuski dyplom magistra prawa prywatnego i będą w takiej samej sytuacji, jak absolwenci studiów magisterskich we Francji.

Jeżeli nie są studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie stają się studentami UJ, ale nie tracą tego statusu nabytego na innej podstawie (np. odbywanych studiów na jednym z kierunków oferowanych przez UJ).

Program jest dostępny dla osób, które ukończyły co najmniej czwarty rok prawa, w tym także dla magistrów prawa.

Nie trzeba być absolwentem Szkoły Prawa Francuskiego. Absolwenci Szkoły Prawa Francuskiego spełniający pozostałe warunki formalne mają zagwarantowane miejsce w programie.

Nie ma ustalonego minimalnego poziomu języka francuskiego ani sformalizowanej procedury potwierdzania jego znajomości, ale sugerujemy posługiwanie się językiem francuskim co najmniej na poziomie B2 – całe studia, włącznie z egzaminami, odbywają się po francusku.

Kandydaci muszą przedłożyć dokumenty wymienione w zakładce Rekrutacja. Procedura rekrutacji polega na analizie dokumentów. O wynikach kandydaci powiadamiani są drogą mailową.

Osoby przyjęte do programu są zobowiązane do wniesienia opłat: 1000 zł (opłata administracyjna UJ) i opłaty ustalanej przez Uniwersytet w Orleanie (ok. 240 euro).


Wszystkie zajęcia w programie odbywają się w weekendy oraz w czwartki i piątki wieczorem. Taki tryb umożliwia edukację osobom aktywnym zawodowo, które chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie prawa francuskiego bez konieczności rezygnacji ze zobowiązań zawodowych.

Zajęcia odbywają się od października do maja. Harmonogram zostanie publikowany najpóźniej we wrześniu – czasami zdarzają się drobne zmiany wynikające z przyczyn od nas niezależnych, jak choroba wykładowcy.

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej. Egzaminy również będą odbywać się stacjonarnie.

Łącznie egzaminów jest 12. Odbywają się w Krakowie w dwóch sesjach – zimowej i letniej. Sesje organizowane są w miarę możliwości przed regularnymi sesjami na studiach prawniczych.

Obowiązuje francuska skala ocen od 1 do 20. Każdy przedmiot kończy się egzaminem. Ocena końcowa z egzaminu mnożona jest przez wagę przypisaną temu przedmiotowi. Nie trzeba zdać wszystkich egzaminów na pozytywną ocenę (min. 10/20). Zaliczenie opiera się na wymogu minimalnej sumy punktów, która stanowi sumę iloczynów oceny z egzaminu i wagi egzaminu. Na początku roku akademickiego odbywa się spotkanie organizacyjne, na którym uczymy przeliczania punktów.

Egzaminy są pisemne i trwają 3 godziny. Prace poprawiane są przez francuskich wykładowców. Formy prac pisemnych różnią się w zależności od wykładowcy i są z wyprzedzeniem komunikowane studentom. Ze względu na zdalną formę prowadzenia części zajęć w roku akademickim 2019/2020, część egzaminów została przeprowadzona zdalnie w formule open book.

Dotychczas egzaminy odbywały się w weekendy, ale w roku akademickim 2020/2021 przyjmiemy formułę bardziej odpowiadającą oczekiwaniom studentów – z większymi przerwami między poszczególnymi egzaminami, które będą odbywały się również w tygodniu roboczym, w godzinach popołudniowych.

Zaliczenie sprowadza się do wymogu uzyskania określonych wyników z egzaminów. Każdy z semestrów zalicza się osobno. Obecność na zajęciach nie stanowi podstawy zaliczenia.

Opcja badawcza

Polega na zakończeniu studiów poprzez napisanie pracy magisterskiej w języku francuskim i obronę przed komisją. Prace liczą ok. 40 stron. Nie ma typowego seminarium – promotora wybiera się w drodze indywidualnego kontaktu z wybranym profesorem, a współpraca odbywa się w formule tutoringu.

Opcja zawodowa

Polega na zakończeniu studiów poprzez odbycie stażu w kancelarii lub instytucji stosującej prawo francuskie (od 3 do 6 miesięcy) oraz napisanie raportu ze stażu, ocenianego przez opiekuna stażu.

Najlepsi studenci programu otrzymują możliwość odbycia stażu w kancelarii Kubas Kos Gałkowski w Krakowie lub Warszawie (French Desk). Staż można odbyć również w innej kancelarii czy instytucji publicznej. Podstawą jest konwencja stażu podpisywana z Uniwersytetem w Orleanie przed rozpoczęciem stażu. Weryfikacji podlega przede wszystkim prawniczy charakter obowiązków i związek z prawem francuskim.

Staż w rozumieniu programu nie musi opierać się na umowie o staż, można zrealizować opcję zawodową np. pełniąc obowiązki wynikające z umowy o pracę.

Obrony

Obrony odbywają się przed komisją składającą się z dwóch nauczycieli akademickich. Obronę rozpoczyna przygotowana przez studenta krótka prezentacja tematu pracy magisterskiej lub raportu ze stażu. Następnie członkowie komisji zadają pytania. Obrona kończy się ogłoszeniem oceny w skali od 1 do 20.

Jeśli student nie ukończy programu w przewidzianym czasie, może zapisać się ponownie w następnym roku, wypełniając kolejny raz odpowiednie dokumenty i wnosząc opłaty. Przepisuje się wówczas wszystkie oceny z zaliczonego semestru (pozytywne i negatywne), a także pozytywne oceny z niezaliczonego semestru. Trzeba zatem powtórzyć niezaliczone egzaminy z niezaliczonego semestru.

Możliwe jest także powtarzanie programu, jeśli zabrakło jedynie czasu na wypełnienie obowiązków w ramach wybranej opcji badawczej lub zawodowej. Wówczas można np. obronić pracę magisterską w toku kolejnego roku akademickiego.

Studenci programu mają dostęp do bogatej biblioteki elektronicznej Uniwersytetu w Orleanie, która łączy w sobie system wyszukiwania aktów prawnych i bazę publikacji. Istnieje poza tym możliwość indywidualnych konsultacji z profesorami.

Studenci mogą też korzystać z księgozbioru Szkoły Prawa Francuskiego, który znajduje się w Bibliotece Wydziałowej WPiA UJ przy ul. Olszewskiego 2. Katalog książek jest dostępny na stronie: http://www.bj.edu.pl/uj/katalog. Pozycje należące do księgozbioru biblioteki są opatrzone sygnaturą BSPF. Ponieważ w programie Master mogą brać udział także osoby niebędące studentami WPiA UJ i tym samym nieuprawnione do korzystania z biblioteki wydziałowej, w przypadku zapotrzebowania na książki prosimy o kontakt: okspo@uj.edu.pl.

Partnerem Szkoły Prawa Francuskiego i programu Master jest kancelaria Kubas Kos Gałkowski – już od ponad 25 lat świadczy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz doradza podmiotom gospodarczym w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Realizuje projekty, międzynarodowe i lokalne, z różnych branż, komercyjne i pro bono, w takich dziedzinach jak: postępowania sądowe i arbitrażowe; prawo spółek / M&A; restrukturyzacja / upadłość; bankowość / finanse; nieruchomości; postępowanie grupowe (class action); compliance. Wielu pracowników Kubas Kos Gałkowski związanych jest z Uniwersytetem Jagiellońskim poprzez zaangażowanie w działalność dydaktyczną i naukową.

Każdego roku dwoje  najlepszych absolwentów programu Master  zapraszanych jest do odbycia płatnego stażu w Kancelarii.